Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính

Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính (Computerized Maintenance Management System – CMMS)  là hệ thống quản lý bảo trì dùng phần mềm ứng dụng và máy tính (hoặc hệ thống máy tính nối mạng) nhằm giúp doanh nghiệp quản lý thiết bị, tài sản; lập kế hoạch, điều độ và giám sát công việc bảo trì; thu thập, xử lý và báo cáo các dữ liệu, lịch sử liên quan đến chi phí, vật tư / phụ tùng, nhân sự, dụng cụ, thiết bị bảo trì. CMMS có thể tích hợp với các hệ thống điều độ sản xuất, kế toán chi phí, quản lý kho, quản lý nhân sự, quản lý cung ứng, v.v… của một hệ thống ERP.
CMMS có nhiều tính năng giúp doanh nghiệp quản lý các nhiệm vụ bảo trì. CMMS dùng để hoạch định và thực thi các công việc bảo trì của doanh nghiệp một cách có hiệu quả và hiệu suất nhằm đảm bảo thời gian hoạt động tốt của máy là tối đa.
Để hoạch định thành công một qui trình bảo trì, người sử dụng cần thông tin chính xác về thiết bị cần bảo trì, các phụ tùng của nó và các yêu cầu của điều độ sản xuất đối với máy này. Các nguồn lực và quỹ thời gian bảo trì phải luôn sẵn sàng và phù hợp với điều độ sản xuất. Vật tư, phụ tùng bảo trì phải được mua hoặc chuẩn bị trước theo kế hoạch để hoàn thành công tác bảo trì đúng lúc và đúng thời hạn.
Những lợi ích từ việc sử dụng phần mềm bảo trì thiết bị – CMMS:
Lợi ích chung:
 • Kiểm soát, giám sát và quản lý công tác bảo trì có hiệu quả hơn.
 • Quản lý có hiệu quả các nguồn lực bảo trì.
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Tăng chỉ số khả năng sẵn sàng của thiết bị và nhà máy.
 • Thỏa mãn khách hàng tốt hơn.
 • Nâng cao năng lực sản xuất.
 • Kiểm soát tồn kho hiệu quả hơn.
 • Chi phí sản xuất giảm.
 • Đảm bảo thời hạn giao hàng.
 • Thích nghi và hội nhập với quản lý bảo trì và quản lý sản xuất hiện đại.
 • Bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và điều kiện làm việc của nhân viên.
 • Tối đa hóa ROI (suất thu hồi vốn) khi đầu tư ứng dụng CMMS.
Lợi ích về mặt kỹ thuật:
 • Các hư hỏng tương tự kế tiếp được giảm đi.
 • Giảm số lần hư hỏng dần dần tiến đến bằng không.
 • Thiết kế thiết bị được cải tiến liên tục.
 • Giảm lượng phụ tùng tồn kho.
 • Sử dụng nguồn lực bảo trì tối ưu.
 • Nâng cao khả năng bảo trì.
Lợi ích về tài chánh:
 • Chi phí vận hành giảm đến mức tối thiểu.
 • Chi phí đầu tư mua thiết bị giảm đến mức tối thiểu.
 • Chi phí bảo trì giảm đến mức tối thiểu.
 • Chi phí phụ tùng tồn kho giảm.
Lợi ích về tổ chức và quản lý:
 • Giảm thời gian làm việc ngoài giờ của nhân viên.
 • Tăng năng suất lao động bảo trì.
 • Số lượng nhân viên bảo trì được giảm bớt.
 • Hợp tác thực hiện các hợp đồng thuê khoán bên ngoài có hiệu quả hơn.
 • Thông tin nội bộ giữa các phòng ban trong công ty được cải thiện: đúng người, đúng lúc, đúng chỗ.