Hệ thống

 • Tin tức – Thông báo
 • Cấu trúc bảng lương
 • Copy công thức cho đơn vị
 • Khai báo chức danh cho báo cáo
 • Chọn đơn vị thao tác
 • Danh sách chức năng
 • Danh sách người dùng
 • Duyệt danh sách nâng lương
 • Duyệt danh sách biến động
 • Duyệt biến động thêm mới
 • Xem biến động giảm
 • Duyệt biến động phụ cấp
 • Danh sách nhóm người dùng
 • Thay đổi mật khẩu
 • Phân quyền cho nhóm
 • Phân quyền các quá trình công tác
 • Danh mục vai trò và kỹ năng
 • Danh mục trình độ văn hóa – học thức(13)
 • Danh mục Đảng – Đoàn thể
 • Danh mục khác(12)
 • Danh mục trình độ văn hóa – học thức
 • Danh mục Đảng – Đoàn thể

Tuyển dụng

 • Lập kế hoạch tuyển dụng
 • Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng
 • Tạo đợt tuyển dụng
 • Danh sách đợt tuyển dụng
 • Cập nhật kết quả tuyển dụng
 • Tổng hợp kết quả tuyển dụng

Nhân sự

 • Danh mục nhân sự(8 danh mục)
 • Danh sách nhân sự
 • Phục hồi hồ sơ
 • Cập nhật thông tin chi tiết

Quản lý các quá trình

 • Quá trình lương
 • Quá trình phụ cấp
 • Quá trình điều động – luân chuyển
 • Quá trình Bổ nhiệm – bải nhiệm
 • Quá trình công tác nước ngoài
 • Công việc đang làm
 • Quá trình khen thưởng
 • Quá trình kỹ luật
 • Quan hệ gia đình
 • Quá trình công tác Đảng, đoàn, đoàn thể
 • Quá trình đào tạo

Thao tác nhân sự

 • Điều động – luân chuyển
 • Chuyển phòng ban
 • Chuyển đơn vị
 • Bổ nhiệm
 • Bãi nhiệm
 • Nghỉ việc
 • Danh sách Hợp đồng lao động
 • Ký, cập nhật hợp động
 • Thống kê danh sách được nâng lương
 • Chuyển phòng ban nhiều nhân viên
 • Bổ nhiệm nhiều nhân viên
 • Thông tin nhắc việc
 • Kết xuất Excel danh sách nhân sự
 • Báo cáo sơ yếu lý lịch
 • Cấu hình nhân sự
 • Chuyển ứng viên thành nhân viên chính thức

Đào tạo

 • Danh mục đào tạo
 • Kế hoạch đào tạo
 • Phê duyệt kế hoạch đào tạo
 • Khóa đào tạo
 • Thiết lập học viên cho lớp đào tạo
 • Theo dõi kinh phí đào tạo
 • Kết quả đào tạo
 • Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch
 • Báo cáo kế hoạch đào tạo năm
 • Báo cáo tổng hợp kết quả đào tạo năm

Đánh giá

 • Quy tắc đánh giá
 • Ghi nhận thông tin đánh giá
 • Tổng hợp thông tin đánh giá

Chấm công

 • Chấm công nghỉ
 • Tổng hợp chấm công nghỉ
 • Xem thông tin tổng hợp chấm công
 • Chấm công tháng(các chức năng, in 1 báo cáo bảng chấm công)
 • Phân quyền chấm công theo phòng ban
 • Khóa/Mở kỳ chấm công theo phòng ban

Phép

 • Danh mục phép
 • Thiết lập đối tượng phép cho nhân sự
 • Thông kế danh sách nghỉ, thêm mới trong năm
 • Chấm phép
 • Tính tự động tăng ngày phép
 • Chi trả tiền lương chế độ
 • Truy vấn thông tin nghỉ phép

Tiền lương

 • Danh mục lương
 • Danh sách hệ số lương nhân sự
 • Định nghĩa hệ số tính lương
 • Tra cứu tiền lương
 • Thiết lập nhân sự vào hình thức trả lương
 • Thiết lập công thức lương cho kỳ
 • Lập bảng lương và thanh toán(các chức năng 11 báo cáo: lương 2, 3 cấp; lương lãnh đạo; sổ lương; mẫu excel sổ lương; lương atm; mẫu lương theo thông tư; kinh phí công đoàn…)
 • Xem thông tin thanh toán lương theo kỳ
 • Khóa/Mở kỳ tính lương
 • Cập nhật số TK ATM và Mã số thuế

Bảo hiểm

 • Nơi đăng ký khám chữa bệnh
 • Điều chỉnh lao động (A01-TS,D02-TS)
 • DS lao động hưởng chế độ thai sản, ốm đau(66a, 67a-HD)
 • DS lao động tham gia BH(2b)
 • DS điều chỉnh thông tin BH(D07-TS)
 • DS lao động và tiền lương trích nộp bảo hiểm
 • Thống kê hệ số lương trong năm

Kế toán

 • Nhập thuế khấu trừ
 • Nhập số TK và mã số thuế
 • Thiết lập nhân sự tính thuế
 • Tính thuế TNCN
 • Danh sách báo cáo
 • Nhập thu nhập chịu thuế theo năm
 • Theo dõi thuế TNCN tháng
 • Thống kê thu nhập

Theo dõi công tác – khen thưởng, kỷ luật

 • Cập nhật khen thưởng
 • Cập nhật công tác nước ngoài
 • Theo dõi khen thưởng – kỷ luật(2 mẫu báo cáo)

Y tế

 • Quản lý hồ sơ sức khỏe(cập nhật hồ sơ + 1 mẫu in hồ sơ)
 • Quản lý bệnh mãn tính
 • Theo dõi Bệnh nghề nghiệp
 • Kết quả đo, kiểm tra MTLĐ
 • Quản lý hồ sơ cấp cứu TNLĐ
 • Quản lý chi phí cho công tác y tế
 • Thống kê tình hình sức khỏe

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ SỐ CÔNG NHÂN TIẾP XÚC
BẢNG TỔNG HƠP SỐ KHÁM CHỮA BỆNH TRONG NĂM
BẢNG TỔNG HƠP XẾP LOẠI SỨC KHỎE TRONG QUÝ
DANH SÁCH CNVC SỨC KHỎE LOẠI IV, V NĂM

 • Bảng tổng hợp CBCNVC
 • Bảng tổng hợp HĐ dân số – KHH gia đình
 • Bảng tổng hợp ốm đau, nghỉ ốm- TNLĐ
 • Báo cáo

 

Báo cáo đào tạo

 • Báo cáo kết quả đào tạo
 • Báo cáo danh sách đào tạo
 • Kế hoạch đào tạo
 • Hồ sơ đào tạo cá nhân
 • Bản cam kết

Báo cáo tiền lương

 • Báo cáo tổng lương nhân viên theo năm
 • Báo cáo tổng lương đơn vị theo năm
 • Báo cáo thu nhập

Báo cáo hợp đồng lao động

 • Báo cáo hết hạn thử việc
 • Báo cáo hết hạn hợp đồng
 • Thông báo tuyển dụng lao động
 • Danh sách nhân sự theo hợp đồng

Báo cáo chung

 • Danh sách cán bộ
 • Báo cáo sổ lương
 • Báo cáo sử dụng thời gian lao động của công nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh
 • Báo cáo lao động – việc làm (quý – năm)
 • Báo cáo cơ cấu công nhân viên chức theo đơn vị quản lý
 • Tổng hợp lao động theo đơn vị quản lý đến
 • Báo cáo tăng giảm lao động
 • Lao động có mặt toàn đơn vị
 • Danh sách cán bộ thuộc diện nâng lương
 • Danh sách cơ cấu tổ chức phòng ban
 • Hệ số lương bình quân
 • Báo cáo tình hình đào tạo bồi dưỡng
 • Danh sách cán bộ nghỉ hưu
 • Danh sách cán bộ thôi việc
 • Danh sách sinh nhật cán bộ
 • Danh sách cán bộ CNV Nam
 • Danh sách cán bộ CNV Nữ
 • Danh sách cán bộ đi công tác nước ngoài
 • Tổng hợp số liệu
 • Tình hình đào tạo ngoại ngữ
 • Quá trình điều động – luân chuyển CB-NV
 • Tình hình đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ
 • Báo cáo thu nhập của CBCNV
 • Báo cáo tăng giảm lao động( mẫu 1)
 • Báo cáo ước lao động- thu nhập (mẫu 2)
 • Báo cáo LĐ-Thu nhập (2A,2B)
 • Cơ cấu CNVC theo chức danh quản lý (3A)
 • Cơ cấu CNVC theo đơn vị quản lý (3B)
 • Báo cáo chất lượng CB KHKT, CMNV (4A)
 • Danh sách chất lượng CNKT(6 tháng- năm) (4b)
 • Báo cáo lao động- việc làm (mẫu 5)
 • Báo cáo sử dụng thời gian lao động (mẫu 6)